|

Premio Laudamuco

PUBLICIDADE

A dotación económica do premio será de 7.000 euros e a edición da obra gañadora, que correrá a cargo de .

 

Laudamuco, señor de ningures foi a obra coa que o teatro galego iniciou a súa singradura profesional. Aconteceu o dezaseis de maio de 1978. Van alá corenta e dous anos. Detrás daquela audaz iniciativa estaba a Compañía Antroido e, dirixindo ese proxecto escénico, o noso ilustre veciño . Aquela decisión foi determinante para o o conxunto do sistema teatral galego e sen ela non se podería explicar a historia posterior do noso teatro.

Coa intención de estimular e apoiar a creación dramática en lingua galega, contribuír ao recoñecemento de Vidal Bolaño por todo o que representou e segue a representar na nosa cultura, o Concello de Brión, co apoio da Academia Galega de Teatro e de Edicións Positivas, convoca, o III Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais 2021, de acordo coas seguintes bases:

 

BASES III PREMIO ‘LAUDAMUCO

Primeira. – Poderán optar ao premio todas as autoras e autores de calquera
nacionalidade que presenten obra dramática inédita e nunca antes premiada, sempre que estea escrita en lingua galega.

Segunda. – A dotación económica do premio será de 7.000 euros e a edición da obra gañadora, que correrá a cargo de Edicións Positivas. Esta cantidade está suxeita ás retencións legais que lle sexan aplicables. Asemade, entregaráselle ao/á gañador/a unha obra artística conmemorativa.

Terceira. – O tema e a extensión da obra será libre. De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite, dirixido á Casa da Cultura de Brión, Carballeira de Santa Minia nº 5, C.P. 15865, Brión (A Coruña). Deberase indicar no exterior do sobre “IIIº Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais, 2021”. Nun sobre anexo pechado deberá figurar, no exterior, o lema e conter, no interior, os datos persoais da autora ou autor: nome, apelidos, DNI, enderezo postal, número de teléfono, correo electrónico e currículo da autora ou autor.

Cuarta. – O prazo de admisión de orixinais rematará o día 12 de febreiro de 2021.

Quinta. – O xurado do premio estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da arte teatral; será proposto pola Academia Galega de Teatro e nomeado polo Alcalde de Brión. Actuará como secretario/a a persoa elixida por maioría entre os membros integrantes.

Sexta. – Na proposta de resolución do premio haberá unha única obra
gañadora. Unha vez emitida a resolución do xurado procederase á apertura da plica gañadora no curso dun acto público que se celebrará na última semana do mes de abril na Sala de Xuntas do ; en dito acto farase pública a composición do xurado. O veredicto do xurado será inapelable. O xurado poderá declarar deserto o premio e a súa proposta será obxecto de resolución da Alcaldía-Presidencia do Concello de Brión,
que é o órgano competente para resolver o premio.

Sétima. – A entrega do premio terá lugar nun acto organizado polo Concello de Brión o 16 de maio de 2021, corenta e dous aniversario da posta en escena de Laudamuco, señor de ningures. Trala entrega e aceptación
do premio, a Academia Galega de Teatro resérvase o dereito de facer
unha lectura dramatizada do texto sen que iso supoña compensación
económica para o/a autor/a premiado/a.

Oitava. – Os orixinais non premiados poderán ser retirados das dependencias da Casa da Cultura do Concello de Brión no prazo de 30 días naturais a partir do seguinte da decisión do xurado. Aqueles orixinais que non sexan retirados serán destruídos.

Novena. – A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete ao boletín á newsletter

Recibe no teu email as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!